Regulamin portalu

Regulamin portalu internetowego

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Portal Internetowy PP24.info.pl, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez wydawcę Andrzeja Grabowskiego, z siedzibą w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8, zwanym dalej Usługodawcą lub PP24.info.pl,

2. Portal Internetowy PP24.info.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

a) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

5. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego PP24.info.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego PP24.info.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu PP24.info.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym PP24.info.pl

8. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego PP24.info.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego PP24.info.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

 

1. Portal Internetowy PP24.info.pl, Portal PP24.info.pl - zintegrowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Andrzeja Grabowskiego i dostępna pod adresem PP24.info.pl.

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z PortaluPP24.info.pl lub portali wchodzących w skład Portalu PP24.info.pl, a także Usług dostępnych w Portalu PP24.info.pl;

3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu PP24.info.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Andrzejwoi Grabowskiemu;

4. Partner - każdy podmiot współpracujący z PP24.info.pl na podstawie stosownej umowy;

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu PP24.info.pl, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez PP24.info.pl lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU PP24.info.pl

 

1. W ramach Portalu i Grupy PP24.info.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje.

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu i Grupie PP24.info.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

c) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, itp.;

d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

e) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach komentarzy itp.;

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu PP24.info.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu PP24.info.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu PP24.info.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu PP24.info.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu PP24.info.pl.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu i Grupie PP24.info.pl jest bezpłatne.

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu i Grupie PP24.info.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu PP24.info.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem i Grupą PP24.info.pl prosimy kierować na adres: zpierwszejreki.pila@gmail.com

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Portal i Grupa PP24.info.pl oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu i Grupie PP24.info.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu i Grupie PP24.info.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu i Grupie PP24.info.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Na portalu i w Grupie PP24.info.pl zamieszczane są informacje publiczne na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). Każdy artykuł zamieszczany jest zgodnie z Art. 23b ust. 2 par. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu i Grupie PP24.info.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu i Grupy PP24.info.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu i Grupy PP24.info.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu i Grupie PP24.info.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu i Grupie PP24.info.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu PP24.info.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU i GRUPY PP24.info.pl

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu i Grupy PP24.info.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu PP24.info.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu i Grupie PP24.info.pl materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu i Grupy PP24.info.pl treści o charakterze bezprawnym.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu i Grupy PP24.info.pl

© PP24.info.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Używamy plików cookie, żeby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie Portalu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki